Q&A

Za upis naredne studijske godine, potrebno je ostvariti minimum 37 ESPB na ispitima iz tekuće studijske godine, bez obzira na to kada su ti ispiti položeni.

Koeficijent možete sračunati u odeljku Kalkulator.

OAS - Kako bi se rangirali za budžet studenti moraju imati ostvareno minimum 48 ESPB u toj školskoj godini, nezavisno od toga kojoj studijskoj godini pripadaju položeni ispiti. MAS - Studenti upisani prvi put u status finansiranja iz budzeta, zadržavaju pravo finansiranja iz budžeta I u narednoj školskoj godini – (produžena godina), bez obzira na broj položenih ispita i ostvarnih ESPB.

Ako ste na budžetu ne plaćaju se ESPB za prenete predmete.

Svaki bod položen u tekućoj školskoj godini se računa za budžet.

Student osnovnih i master studija, može biti oslobođen plaćanja školarine za tekuću godinu ukoliko je u prethodnoj školskoj godini imao smrtni slučaj u užoj porodici (otac, majka, brat, sestra). Studentima osnovnih akademskih studija studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, može biti odobreno umanjenje školarine na osnovu socijalnog statusa. Student po ovom osnovu može biti oslobođen plaćanja dela školarine jednom tokom školske godine, a ukupno jedne cele školarine u toku studija. Student može biti oslobođen plaćanja dela školarine u izuzetnim opravdanim slučajevima, na osnovu odluke Dekana ili Saveta. Molba za umanjenje školarine se predaje Studentskom odseku uz odgovarajuću dokumentaciju.

Moguće je prijaviti 66 ESPB.

Da. Međutim iako zvanično ne možete da upišete narednu studijsku godinu, često je moguće birati predmete iz treće godine iako ste još uvek student druge godine, kao i predmete iz četvrte godine iako ste student treće godine.

Uslovi za promenu modula su: 1. Prosek minimum 7.5, 2. Čista prva godina i 37 ESPB na predmetima druge godine (odnosno ostvaren uslov za upis treće godine) sa upisanog modula, 3. Uplata naknade, po aktuelnom cenovniku, ukoliko se odobri molba za promenu modula. Procedura se sastoji od predaje molbe preko e-Studenta. Jednom kada se Komisija za studije prvog stepena razmotri vašu molbu, bićete obavešteni o tome od strane Studentskog odseka.

Moguća je naknadna prijava ispita do početka ispitnog roka (najkasnije 2 radna dana pre početka ispitnog roka do 13h), uz plaćanje odgovarajuće naknade u skladu sa aktuelnim cenovnikom.

Odgovore na još mnoga pitanja možete pronaći na eStudentu u odeljku Pitanja i odgovori.